Προκήρυξη για δράση του ΕΣΠΑ που αφορά σε ίδρυση τουριστικών επιχειρήσεων

Προκήρυξη για δράση του ΕΣΠΑ που αφορά σε ίδρυση τουριστικών επιχειρήσεων

Προκηρύχθηκε η δράση του ΕΣΠΑ για “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)” του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, στους Άξονες Προτεραιότητας 01 και 01Σ του ΕΠΑΝΕΚ: “Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας με Τομεακές Προτεραιότητες”, και συγκεκριμένα, στον ειδικό στόχο: 1.4 “Αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, κατά προτεραιότητα στους 9 στρατηγικούς τομείς της χώρας” και την επενδυτική προτεραιότητα 3c: “Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ