Τροποποίηση της απόφασης για τις προδιαγραφές κατάταξης των ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων

1142/26.1.2021
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 216/08-01-2015 απόφασης Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων» (Β’ 10), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 19102/10.10.2016 (Β’ 3387), 21654/22.11.2017 (Β’ 4242) και 17352/11.10.2018 (Β’ 4822) όμοιες αποφάσεις

Αριθμ. 1142

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 216/08-01-2015 απόφασης Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων» (Β’ 10), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 19102/10.10.2016 (Β’ 3387), 21654/22.11.2017 (Β’ 4242) και 17352/11.10.2018 (Β’ 4822) όμοιες αποφάσεις.

(ΦΕΚ Β’ 365/02.02.2021)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 4315/2014 (Α’ 269),
β. της υποπερίπτωσης αα’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155),
γ. της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4531/2018 (Α’ 62),
δ. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Α’ 112),
ε. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (Α’ 98),
στ. του Π.Δ.127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157),
ζ. του Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
η. την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αρ. 216/8-1-2015 απόφασης της Υπουργού Τουρισμού με τίτλο «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων (Β’ 10)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 19102/10.10.2016 (Β’ 3387), 21654/22.11.2017 (Β’ 4242) και 17352/11.10.2018 (Β’ 4822) όμοιες αποφάσεις,

2. το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν επιφέρει δημοσιονομική επιβάρυνση στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 932/21.01.2021 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 216/08-01-2015 απόφαση Υπουργού Τουρισμού με τίτλο «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων (Β’ 10)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 19102/10.10.2016 (Β’ 3387), 21654/22.11.2017 (Β’ 4242) και 17352/11.10.2018 (Β’ 4822) όμοιες αποφάσεις στα εξής σημεία:

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται και η παράγραφος 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Το ξενοδοχείο ανεγείρεται από ένα φορέα εκμετάλλευσης επί οικοπέδου ή γηπέδου που ανήκει σε έναν ή σε περισσότερους κυρίους εξ αδιαιρέτου. Ο φορέας εκμετάλλευσης δύναται να είναι κύριος ή μισθωτής ή υπομισθωτής του οικοπέδου/γηπέδου ή επιφανειούχος ή να έλκει δικαιώματα επ’ αυτού δυνάμει άλλης σύμβασης. Σε περίπτωση μίσθωσης ή υπομίσθωσης όλου ή τμήματος της έκτασης, η συμφωνηθείσα από τους συμβαλλομένους διάρκεια της σύμβασης δεν πρέπει να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ετών. Σε περίπτωση εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας, δεν εκδίδεται γνωμοδότηση για καταλληλότητα οικοπέδου/γηπέδου σε μεμονωμένο ή μεμονωμένους εξ αδιαιρέτου συγκυρίους. Σε οικόπεδα, στα οποία έχει συσταθεί ή συνιστάται κάθετη ιδιοκτησία, επιτρέπεται η ανέγερση ξενοδοχείων, εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από τη σχετική πράξη σύστασης ή τον κανονισμό συνιδιοκτητών ακινήτου».

2. Η περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Αντίγραφα των τίτλων ιδιοκτησίας ή της σύμβασης σύστασης δικαιώματος επιφανείας ή της μισθωτικής ή άλλης σύμβασης, δυνάμει της οποίας ο φορέας εκμετάλλευσης έλκει δικαιώματα επί του οικοπέδου/γηπέδου».

3. Προστίθεται παρ. 7 στο άρθρο 4, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 της υπ’ αρ. 17352/2018 (Β’ 4822) υπουργικής απόφασης ως εξής:

«7. Επιτρέπεται η προσθήκη δύο προσωρινών κλινών (πτυσσόμενων ή μεταφερόμενων κρεβατιών) σε δωμάτια ξενοδοχείων (δίκλινα ή τρίκλινα), σε περίπτωση φιλοξενίας οικογένειας με ανήλικα τέκνα.»

4. Προστίθεται τρίτο εδάφιο στην παρ. 6 του άρθρου 6, όπως συμπληρώθηκε με τη παρ. 11 του άρθρου μόνου της υπ’ αρ. 17352/11.10.2018 (Β’ 4822) και η παράγραφος 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Τα υφιστάμενα στις 9-1-2015 ξενοδοχεία ενός αστέρος, που δεν διαθέτουν αίθουσα παροχής πρωινού, θεωρείται ότι πληρούν τα κριτήρια με α/α 7.1 και 7.5 του πίνακα 7 ΕΣΤΙΑΣΗ του Παραρτήματος του άρθρου 7.
Τα υφιστάμενα στις 9-1-2015 ξενοδοχεία δύο αστέρων, που δεν διαθέτουν αίθουσα παροχής πρωινού, υποβαθμίζονται στην κατηγορία ενός αστέρος και εξαιρούνται από τα κριτήρια με α/α 7.1 και 7.5 του πίνακα 7 «ΕΣΤΙΑΣΗ» του Παραρτήματος του άρθρου 7.
Τα υφιστάμενα στις 9-1-2015 ξενοδοχεία ενός ή δύο αστέρων που λειτουργούν εντός κτιρίων αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4531/2018 (Α’ 62), που δεν διαθέτουν αίθουσα παροχής πρωινού, θεωρείται ότι πληρούν τα κριτήρια με α/α 7.1 και 7.5 του πίνακα 7 «ΕΣΤΙΑΣΗ» του Παραρτήματος του άρθρου 7.».

5. Το κριτήριο με α/α 1.13 του πίνακα «1. ΚΤΙΡΙΟ» του Παραρτήματος του άρθρου 7, όπως προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου μόνου της υπ’ αρ. 17352/11.10.2018 (Β’ 4822) υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 5* 4* 3* 2* 1* Παρατηρήσεις
1.13 Τεχνική Προδιαγραφή

Εγκατάσταση μέσων παροχής ρεύματος ικανής να υποστηρίξει πλήρη και αδιάλειπτη λειτουργία του καταλύματος

300 Υ Υ Υ ΠΡ ΠΡ

1.  Ως αδιάλειπτη λειτουργία ορίζεται η δυνατότητα του καταλύματος να καλύπτει τις βασικές λειτουργίες του, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την υγιεινή (ενδεικτικά κοινόχρηστοι χώροι, ανελκυστήρες, χώροι τροφίμων, βιολογικός κ.ο.κ.)
2.  Η υποχρεωτικότητα του κριτηρίου αίρεται για ξενοδοχεία που λειτουργούν εντός κτιρίων αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, κατά την έννοια της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014.

6. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αρ. 216/08-01-2015 απόφαση Υπουργού Τουρισμού, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 19102/10.10.2016 (Β’ 3387), 21654/22.11.2017 (Β’ 4242) και 17352/11.10.2018 (Β’ 4822) όμοιες αποφάσεις.