Σχεδιάζοντας ένα Αειφόρο, “Πράσινο” Ξενοδοχείο

Ενεργειακή Κατανάλωση και Στόχοι Μείωσής της.

Το 48% του συνολικού ξενοδοχειακού δυναμικού κάνει καταγραφή της κατανάλωσής του, ενώ το 67% του συνολικού ξενοδοχειακού δυναμικού θέτει στόχο για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Σε συνάρτηση με αυτά τα ποσοστά το μέσο ποσοστό μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης που θέτει ως στόχο η πλειονότητα των ξενοδοχείων της χώρας, ανεξάρτητα από τη λειτουργία τους, φτάνει το 28%.

Το 61% των ελληνικών ξενοδοχείων φαίνεται πως υιοθετεί μια πολιτική μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης. Ωστόσο, από το σύνολο του ξενοδοχειακού δυναμικού μόλις το 2.5% έχει κάνει χρήση του κινήτρου προσαύξησης συντελεστή απόσβεσης του άρθρου 24 του ν. 4172/2013. Το ποσοστό είναι εξίσου χαμηλό για τα εποχικής και συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχεία (1.7% και 4.1%, αντίστοιχα).

Πηγές προέλευσης νερού που καταναλώνουν τα ξενοδοχεία, καταγραφή και μέτρηση της κατανάλωσης, επενδύσεις για εξοικονόμηση υδάτινων πόρων.

Η πλειοψηφία των ξενοδοχείων ως βασική πηγή ύδρευσης είναι ο Δήμος. Το 30.9% του συνόλου των ξενοδοχείων, που αντιστοιχεί σε 2.954 καταλύματα, έχει επενδύσει σε δράσεις εξοικονόμησης νερού τα τελευταία 5 χρόνια. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τα εποχικής και συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχεία, είναι 33.4% και 26.1%

Διαχείριση υγρών αποβλήτων, ύπαρξη και σύνδεση σε κεντρικό αποχετευτικό σύστημα ή σε βιολογικό καθαρισμό, επενδύσεις για βελτίωση της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων.

Τα ξενοδοχεία τα οποία δεν είναι συνδεδεμένα στο κεντρικό αποχετευτικό σύστημα αλλά διαθέτουν βιολογικό καθαρισμό φτάνουν τα 1.499. Το 72.4% αυτών των ξενοδοχείων, που αντιστοιχεί σε 1.084 καταλύματα, δηλώνουν ότι υπάρχουν επενδυτικές ευκαιρίες για τη βελτίωση του συστήματος επεξεργασίας υγρών
αποβλήτων.

Ανακύκλωση, επενδύσεις ή/και χρηματοδοτήσεις για επενδύσεις σε δράσεις ανακύκλωσης.

Από τα ξενοδοχεία που ενδιαφέρονται για δράσεις ανακύκλωσης, το 84.7% (8.006) προτίθενται να επενδύσουν σε εξοπλισμό ανακύκλωσης, αν υπάρχει κατάλληλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Πιστοποιήσεις για περιβάλλον, ενέργεια, αειφορία. Χρηματοδοτήσεις και εμπόδια για επενδύσεις σε θέματα αειφορίας των ξενοδοχείων.

Πηγή: παρουσιάσεις από τις μελέτες του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών & Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) από την ημερίδα του ΞΕΕ με το Υπουργείο Τουρισμού